Članek
Kazenska ovadba zaradi nezakonitih postopkov pri gradnji kanala C0 zoper župana MOL, Zorana Jankoviča in njegove pomagače

Pomagajte k uspešnosti kazenske ovadbe tako, da sami pošljete KO v svojem imenu in delite povezavo do te spletne strani

Objavljeno Apr 14, 2023

Širno slovensko javnost pozivam (vsakega od vas!), da s to vsebino osebno seznani lokalno policijsko postajo (lahko tudi prek e-pošte, navodila na koncu), kajti očitno gre za zadnjo možnost rešiti usodo glavnega slovenskega mesta in s tem tudi slovenskega naroda v celoti.

Sam zase sem na podlagi večmesečnega spremljanja dogajanja v zvezi s polaganjem "drekovodne" cevi zbral dovolj argumentov, da sem prepričan, da projekta ne smemo spustiti v obratovanje.

Moj temeljni argument je sledeč: že od prvega dne delovanja (spuščanja dreka od Broda proti Zalogu) je na odseku (samo) od Broda do Ježice (4 km) pričakovan in dopuščen izliv najmanj 2 litrov kanalščice na sekundo. Izračun pokaže, da gre za 173 m3 na dan. Koliko čiste pitne vode lahko onesnaži taka količina izplak, lahko vidite sami v predavanju Andreja Čuferja.

Vse priče in najpomembnejši argumenti so zbrani v prispevkih 2. nujne seje Komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti (zapiski seje sedaj še niso pretipkani in objavljeni, bodo pa v kratkem).


Seja je potekala dne 13. 4. 2023, s pričetkom ob 16:00 uri.

1. del video posnetka (3 ure, 38 minut)

2. del video posnetka (2 uri, 18 minut)

Sedaj sledi navedba tistih členov KZ-1 (naslonil sem se na KAZENSKI ZAKONIK(KZ-1), neuradno prečiščeno besedilo št. 12, ki je objavljeno na spletišču PISRS.SI), ki so po moji presoji v konkretnem primeru ključni.

Zaradi takojšnjega zavarovanja dokazov in preprečitve nastajanja dodatne velike škode od Policije in Tožilstva pričakujem, da bodo nemudoma zaustavili in preprečili vsa nadaljnja dela na spornem projektu.

- - -


Najprej torej: ZAKAJ PODATI OVADBO ?

Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje
280. člen


(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, pa ga v času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje poskušeno ali dokončano, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj petnajst let zapora ali dosmrtni zapor, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Neodvrnitev nevarnosti
321. člen


(1) Kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da se odvrne požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi ali čezmerno obremenitev okolja ali premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor komu s silo, grožnjo ali preslepitvijo prepreči, da bi storil, kar je potrebno, da se odvrne nevarnost za življenje ljudi, okolje ali premoženje večje vrednosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

KOMENTAR: Očitno je, da je Zoran Jankovič (priimek pišem skladno s slovenskim pravopisom, sicer uporablja srbsko verzijo svojega priimka z "mehkim č") dosedaj preslepil prebivalce Ljubljane in Slovenije, da gre za "neškodljiv projekt" (celo "koristen"), da je prek varnostnih služb (Alfa varovanje) izvajal silo nad protestniki in da je že večkrat javno grozil, da bo MOL "tožila kmete, lastnike zemljišč oz. protestnike, ki so ovirali gradnjo" sicer očitno ogrožujočega projekta.

Ovadbo torej podajam prav zaradi gornjih dveh členov in vnaprej odločno zanikam možnost, da bi "želel nagajati", kaj šele "podajati krivo ovadbo".

SUM STORITVE NASLEDNJIH KD:

Genocid
100. člen


(1) Kdor ukaže ali stori z namenom, da bi v celoti ali delno uničil neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, naslednja dejanja:
- pobijanje pripadnikov takšne skupine,
- povzročanje hudih telesnih poškodb ali okvar duševnega zdravja pripadnikom takšne skupine,
- naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja,
- izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v takšni skupini,
- prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino,

se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

KOMENTAR: Ljubljana (izvorno Lublana) je glavno mesto edine države slovenskega naroda. Kdor bi uničil/močno degradiral življenje v Lublani, bi v polnosti izpolnil elemente iz podčrtanega opisa KD. Izvršil bi rodomor/genocid nad Slovenci.

Terorizem
108. člen


(1) Kdor z namenom, da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne, gospodarske, socialne ali politične temelje Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo zastrašil prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado Republike Slovenije ali druge države ali mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali opusti, stori ali grozi, da bo storil, eno ali več od naslednjih dejanj:
- napad na življenje in telo ali na človekove pravice in svoboščine,
- ugrabitev ali zajetje talcev,
- precejšnje uničenje državnih ali javnih objektov ali predstavništev tujih držav, prevoznega sistema, infrastrukture, javnega kraja ali zasebne lastnine,
- neupravičeno poseganje v informacijski sistem, ki pomeni resno oviranje ali prekinjanje njegovega delovanja z vnosom, prenosom, poškodovanjem, brisanjem ali spreminjanjem podatkov ali s preprečevanjem ali onemogočanjem dostopa do podatkov, in ki povzroči resno škodo ali je bilo storjeno z uporabo računalniškega programa, gesel ali kod za dostop, zasnovanih ali prilagojenih za namene storitve dejanja, ali neupravičeno poseganje v informacijski sistem kritične infrastrukture, ki pomeni resno oviranje ali prekinjanje njegovega delovanja z vnosom, prenosom, poškodovanjem, brisanjem ali spreminjanjem podatkov ali preprečevanjem ali onemogočanjem dostopa do podatkov,
- neupravičeno brisanje, poškodovanje ali spreminjanje podatkov v informacijskem sistemu kritične infrastrukture ali preprečevanje ali onemogočanje dostopa do takih podatkov,
- zajetje ali prevzem nadzora nad pritrjeno ploščadjo v epikontinentalnem pasu z uporabo sile ali grožnje ali drugega načina ustrahovanja ali nasilno vedenje proti osebi na ploščadi, če tako dejanje ogroža njeno varnost, ali uničenje pritrjene ploščadi v epikontinentalnem pasu oziroma povzročitev škode na njej, ki lahko ogrozi njeno varnost, ali postavitev naprave zaradi uničenja pritrjene ploščadi ali ogrožanja varnosti na njej, ali poškodovanje ali povzročitev smrti osebe v povezavi s katerim od prej navedenih dejanj,
- ugrabitev zrakoplova, plovila, sredstev tovornega prevoza ali javnega prevoznega sredstva,
- proizvodnjo, posest, pridobitev, prevoz, dobavo ali uporabo orožja, razstreliva, jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,
- raziskovanje in razvoj jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,
- ogrožanje varnosti s spuščanjem nevarnih snovi oziroma povzročanjem požarov, poplav ali eksplozij,
- motnjo ali prekinitev oskrbe z vodo, elektriko ali drugimi za življenje ljudi osnovnimi naravnimi viri, ki lahko ogrozijo življenje ljudi,

se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(2) Kdor hoče doseči namen iz prejšnjega odstavka s tem, da uporabi ali grozi z uporabo jedrske ali druge radioaktivne snovi ali naprave, s poškodovanjem jedrskega objekta, tako da izpušča radioaktivno snov ali omogoča njen izpust, z grožnjo ali uporabo sile zahteva jedrsko ali drugo radioaktivno snov, napravo ali jedrski objekt, se kaznuje z zaporom do petnajstih let.

(3) Kdor pripravlja ali pomaga pri pripravljanju kaznivih dejanjih iz prejšnjih odstavkov, tako da protipravno pridobi ali da na razpolago za storitev teh kaznivih dejanj potrebna materialna sredstva ali z izsiljevanjem pripravi drugega, da pri teh kaznivih dejanjih sodeluje, ali ponaredi uradne ali javne listine, potrebne pri storitvi teh kaznivih dejanj, ali take listine uporabi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.

(5) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več osebam, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

(6) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen izvrševati kazniva dejanja (v nadaljevanju teroristična hudodelska združba ali skupina), navedena v teh odstavkih, se storilec kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.

(7) Kdor sodeluje v teroristični hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen storiti kazniva dejanja iz prvega, drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom do osmih let.

(8) Kdor ustanovi ali vodi hudodelsko združbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom najmanj petnajst let.

KOMENTAR: Ko gotovo (!) pride do večjega razlitja (kot je že prej opisanih 173 m3 na dan, direktno v podtalnico), vsaj zaradi popuščanja 3200 gumijastih spojev med položenimi poliestrskimi cevmi, bodo obenem porušeni tako ustavni (pravica do čiste pitne vode), gospodarski (padec vrednosti nepremičnin, ustavitev turizma, onemogočanje delovnih procesov), kot tudi socialni in politični temelji RS, hkrati pa bo prebivalstvo ustrahovano, pod hudim psihičnim pritiskom, Vlada RS pa bo prisiljena vsak dan (!!!!) zagotoviti najmanj 1.000.000 litrov vode prebivalstvu (340.000 x 3 litre) zgolj za najnujnejše pitje in kuho. Kje so logistični načrti za tak primer - javnosti do sedaj ni bilo predstavljeno.

Že sedaj so bili v postopku porušeni ustavni temelji RS, v svoji predstavitvi v DZ je g. Aleš Primc naštel 16 členov Ustave RS, ki so bili kršeni, med njimi najbolj izstopa 44. člen (pravica do sodelovanja pri upravljanju zadev javnega značaja), saj je Jankovič javnosti onemogočil seznanitev, razpravo in sodelovanje, celo v samem Mestnem svetu. Jankovič je tudi večkrat javno izjavil, da "ne ve, s kom bi se sploh pogovarjal".

Citat iz objave STA, 28. marec 2023: "Ljubljanski župan Zoran Janković meni, da izjava predsednice republike Nataše Pirc Musar, naj se gradnja kanala C0 ustavi, da se vsi deležniki pogovorijo, ni primerna, saj ne ve, s kom naj se pogovarja."

Kršena je bila tudi Aarhuška konvencija, ki RS zavezuje, da omogoči sodelovanje javnosti pri okoljskih projektih - že pred samim začetkom!

Goljufija na škodo Evropske unije
229. člen


(1) Kdor se izogne odhodkom s tem, da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov in tako povzroči škodo splošnemu proračunu Evropske unije, proračunu, ki ga upravlja Evropska unija, ali proračunu, ki se upravlja v imenu Evropske unije, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor poneveri, neupravičeno zadržuje ali neustrezno uporabi sredstva splošnega proračuna Evropske unije, proračuna, ki ga upravlja Evropska unija, ali proračuna, ki se upravlja v imenu Evropske unije.

(3) Enako se kaznuje, kdor pridobi sredstva iz proračunov iz prvega in drugega odstavka tega člena s tem, da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov.

(4) Če je bila z dejanjem iz prejšnjih odstavkov pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(5) S kaznimi iz prejšnjih odstavkov tega člena se kaznujejo vodje podjetij ali druge osebe, ki so pooblaščene za sprejemanje odločitev ali nadzor v podjetjih, če omogočijo ali ne preprečijo kaznivih dejanj storilcem iz prejšnjih odstavkov, ki so jim podrejeni in delujejo v imenu podjetja.

KOMENTAR: Zoran Jankovič je zastavil svoje ime za enovit in celosten projekt gradnje kanala C0 - ter ga kot enovitega in celostnega tudi predstavil ustreznim organom Evropske unije. Ko je isti g. Jankovič od slovenskih državnih organov zahteval gradbena dovoljenja za projekt, pa ga je razdelil na 8 različnih, posamičnih, medsebojno neodvisnih vlog, vse zato, da bi se izognil celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) - kar je pri projektu takšnih dimenzij, pomena ter učinkov na okolje in družbo več kot zakonsko obvezno.

Zato je potrebno dodatno v celoti preveriti tudi vso dokumentacijo, ki je bila z namenom pridobivanja sredstev vložena v EU - in javnosti še do danes ni dostopna - zanjo so sicer že zaprosili vsaj trije poslanci Evropskega parlamenta (ga. Tomc, g. Zver in g. Waitz).

Naslednji člen se nanaša na ključnega izvajalca gradnje, podjetje Rešet, d.o.o.

Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
240. člen


(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist ali povzroči premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.

KOMENTAR: Dejstvo je, da je omenjeno podjetje vsaj na enem odseku gradilo na napačni parceli. Če se je to naknadno "popravilo", to ne izključuje osnovne opustitve dolžnosti (skrbnost dobrega strokovnjaka).
Lastniki zemljišč so tudi navajali (izjave za medije), da je izvajalec pripeljal lastnega geodeta in brez njihove vednosti (torej mimo pravilnega postopka) opravil določitev širšega gradbenega pasu, kot je bil naveden v gradbenem dovoljenju.
Lastniki so tudi poročali o uničevanju dreves.
Nenazadnje so varnostniki najete varnostne službe poškodovali več lastnikov zemljišč, sam sem izkusil to, da je en od varnostnikov vame metal kamenje v času, ko je bil na gradbišču prisoten tudi predstavnik omenjenega podjetja.


- - -

Zaradi realne možnosti, da je Jankovič v postopku priredil vsaj "soglasja lastnikov", pri prijavi na sredstva EU, predlagam preverjanje celotne dokumentacije na vseh ministrstvih in v prijavi na sredstva EU. Gre za dva člena in sicer:


Ponarejanje listin
251. člen


(1) Kdor ponaredi listino ali spremeni pravo listino, zato da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor ponarejeno ali spremenjeno listino uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Poskus je kazniv.

(3) Kdor ponaredi javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi zakona, spremeni tako pravo listino ali kdor tako ponarejeno ali spremenjeno listino hrani zaradi uporabe ali jo uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do treh let.

Posebni primeri ponarejanja listin
252. člen


(1) Za ponarejanje listin se kaznuje po prvem odstavku, če gre za listino iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pa po tretjem odstavku prejšnjega člena:

1) kdor kakšen papir, golico ali kakšno drugo listino, ki jo je kdo podpisal, neupravičeno izpolni s kakšno izjavo, ki ima pomen za pravna razmerja;

2) kdor koga preslepi o vsebini kakšne listine in jo ta podpiše, misleč, da se podpisuje pod kakšno drugo listino ali pod kakšno drugo vsebino;

3) kdor izda listino v imenu kakšne osebe brez njenega pooblastila ali v imenu osebe, ki je ni;

4) kdor kot izdajatelj listine doda k svojemu podpisu kakšen položaj ali naziv, čeprav nima takega položaja ali naziva, pa to bistveno vpliva na dokazilno moč listine;

5) kdor napravi listino tako, da neupravičeno uporabi pravi pečat ali znamenje.

KOMENTAR: Izrecno poudarjam, da za gornji dve KD sam nimam konkretnih dokazov, sem pa videl vsaj pri enem lastniku zemljišč (g. Blaž Škerl) dokument, na podlagi katerega je mogoč sum, da so bili dokumenti pripravljeni v "odprti obliki", torej jih je bilo mogoče datirati za nazaj.

- - -

Zoran Jankovič se je lotil projekta, ki bi bil ob spoštovanju vseh načel pravne in demokratične države že v začetku obsojen na neuspeh, zato njega in njegove pomočnike sumim storitve naslednjih KD:

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
257. člen


(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti.

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

257.a člen
Oškodovanje javnih sredstev


(1) Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo.

(3) Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna oseba zasebnega prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja javno službo ali druge dejavnosti v javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali posebne pravice.

(4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava.

Nevestno delo v službi
258. člen


Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

KOMENTAR: V kolikor organi pregona - Policija in Tožilstvo - preventivno preprečijo nadaljevanje povzročanja splošne nevarnosti, možnosti genocida, elementov terorizma, bo škoda omejena "zgolj" na izgubljena sredstva v višini proračuna projekta (okoli 150 milijonov evrov). V kolikor pa organi pregona dopustijo dokončanje projekta, za katerega ni bilo opravljenih nikakršnih požarno-varstvenih študij, ne potresno-varstvenih študij, kaj šele ustrezne celovite presoje vplivov na okolje - in dejansko čez čas pride do (realno pričakovanega!) najhujšega scenarija, okužbe pitne vode v glavnem mestu Republike Slovenije, bi nastala škoda lahko mimogrede segala tudi v več-sto-milijonske zneske in prek poslabšanja osnovnih prehranskih in higienskih razmer povzročila tudi človeške žrtve.

Zato je tu potrebno nujno izpostaviti tudi vlogo vseh vrst inšpektorjev, ki svojega dela do danes niso opravili ustrezno strokovno in pravo-časno, kot je g. Golubič, ki se je v svoji ne-aktivnosti skliceval celo na "oficialno načelo".


Zavoljo gornjega je potrebno preveriti tudi morebitne storitve KD:

Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva
259. člen


(1) Uradna oseba, ki v uradno listino, knjigo, ali spis vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka ali s svojim podpisom oziroma pečatom potrdi uradno listino, knjigo ali spis z lažno vsebino ali s svojim podpisom oziroma uradnim pečatom omogoči sestavo uradne listine, knjige ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje tudi uradna oseba, ki uradno listino, knjigo ali spis z lažno vsebino uporabi v službi kot resnične ali ki uradno listino, knjigo ali spis uniči, skrije, jih precej poškoduje ali kako drugače napravi neuporabne.

(3) Kdor protipravno odtuji, uniči ali prikriva arhivsko gradivo, ali ga napravi neuporabnega, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.

KOMENTAR: Tudi pri tem členu sam ne razpolagam z dokazi, upravičeno pa sumim, da številnih pomembnih podatkov v določenih vlogah uradne osebe niso ustrezno navedle. En primer je bil opisan prav na seji Komisije DZ - pri pridobivanju gradbenih dovoljenj se je v prijavi "izpustilo", torej se ni vpisalo pomembnega podateka o celostni namembnosti zgolj delčka "kratkega cevovoda", zato se je lahko uradnik tudi (malomarno?) skliceval, češ da gre za "enostaven objekt".

- - -

Naslednji člen ne potrebuje komentarja, ker vsega tega Jankovič ni zmogel opraviti sam, ampak je imel gotove pomočnike. Eden od njih je gotovo direktor VO-KA, ki je pred Komisijo DZ izjavil nekaj takega kot: "v naši cevi ne bo plinov". Taka izjava je vredna najmanj izgube srednješolskega spričevala, hkrati pa se je za vprašati, kako pravzaprav delujejo vse bioplinarne na svetu.


Hudodelsko združevanje
294. člen


(1) Kdor sodeluje v hudodelski združbi, ki ima namen storiti kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot treh let zapora ali dosmrtnega zapora, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Kdor ustanovi ali vodi združbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki prepreči nadaljnje opravljanje teh dejanj ali razkrije podatke, ki so pomembni za preiskovanje in dokazovanje že storjenih kaznivih dejanj, se kazen za ta dejanja omili v skladu z 51. členom tega zakonika.

Pravzaprav bi moral sum naslednjega KD navesti že na začetku, ampak naj svoje opravijo tudi analitični umi:

Povzročitev splošne nevarnosti
314. člen


(1) Kdor s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Kdor z eksplozivom ali drugim nevarnim dejanjem in sredstvom, z namenom izsiljevanja, zastraševanja, prisiljenja k storitvi ali opustitvi nekega drugega dejanja, maščevanja ali pridobitve premoženjske ali nepremoženjske koristi sebi ali komu drugemu, načrtuje, poskusi ali izvede nevarno dejanje, pri katerem je ali bi bila ogrožena varnost ljudi ali premoženja večje vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega in drugega odstavka z zaporom do desetih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petnajstih let, za dejanje iz drugega odstavka z zaporom najmanj petnajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do osmih let.

- - -

Sum storitve naslednjega KD se nanaša načrtovalce, ki so do danes - kot že navedeno (strokovnjak Andrej Čufer ve o tem povedati največ) - "izpustili" vsakršne strokovne ocene požarne in potresne varnosti spornega drekovoda:

Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti
315. člen


(1) Oseba, ki je odgovorna za načrtovanje ali nadzor načrtov za pripravo ali vodenje zidave ali gradbenih del, pa pri tem ravna v nasprotju s predpisi ali splošno priznanimi tehničnimi pravili in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.

KOMENTAR: Strokovno sporni načrtovalci so z omenjeno, strokovno nedopustno opustitvijo povzročili škodo v vsakem primeru - če bo projekt ustavljen za vedno, ali če bo projekt puščen v obratovanje (in gotovo puščanje ali celo kaj hujšega).


- - -

MOL bo torej gotovo povzročila emisije v zemljo/vodo in s tem ogrozila najmanj poslabšanje kakovosti zemlje/vode. Na območju vodnega črpališča (zaščitenega območja!) je potrebno zemljo in vodo jemati kot skupni čistilni sistem - habitat:


Obremenjevanje in uničevanje okolja
332. člen


(1) Kdor s kršitvijo predpisov:

1) z izpusti, emisijami ali vnosi količin snovi ali ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali vodo spravi v nevarnost življenje ene ali več oseb ali povzroči nevarnost nastanka hude telesne poškodbe ali dejanske škode kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam;

2) zbira, prevaža, predeluje ali odstranjuje odpadke ali opravlja nadzor nad takimi postopki ali dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprave za odstranjevanje odpadkov, ali trguje z odpadki ali jih posreduje tako, da spravi v nevarnost življenje ene ali več oseb ali povzroči nevarnost nastanka hude telesne poškodbe ali dejanske škode kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam;

3) iz 35. točke 2. člena Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov, pošilja nezanemarljive količine odpadkov v eni pošiljki ali v več pošiljkah, ki se zdijo povezane;

4) upravlja obrat, v katerem se opravlja nevarna dejavnost ali se v njem skladiščijo nevarne snovi ali pripravki, kar bi zunaj obrata lahko povzročilo smrt ene ali več oseb ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam;

5) povzroči nevarnost bistvenega poslabšanja habitata znotraj zaščitenega območja;

6) proizvaja, uvaža, izvaža, daje na trg ali uporablja snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če ima dejanje iz točke 1), 2), 4) ali 5) prejšnjega odstavka za posledico hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.

(3) Če ima dejanje iz točke 1), 2) ali 4) prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

(4) Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, se storilec za dejanje iz prvega odstavka tega člena kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let, za dejanje iz drugega odstavka tega člena z zaporom do treh let, za dejanje iz tretjega odstavka tega člena pa z zaporom od enega do osmih let.

(5) Če je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski družbi za izvedbo teh dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

- - -

In seveda še:


Onesnaženje pitne vode
336. člen


(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki jo ljudje uporabljajo kot pitno vodo in tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki je namenjena za napajanje živali in tako povzroči nevarnost za življenje in zdravje živali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Če ima dejanje iz petega odstavka za posledico pogin živali večje vrednosti ali večjega števila živali, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

KOMENTAR: Številni strokovnjaki so se že izjasnili, da ni vprašanje ALI bo prišlo zaradi obratovanja drekovoda do onesnaženja pitne vode in s tem povzročitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, ampak samo KAKO KMALU.

- - -

Številni lastniki zemljišč, po zadnji seji Komisije DZ pa lahko tudi širša javnost vedo, da Zoran Jankovič NIMA vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta takih dimenzij - torej je pod njegovim vodstvom MOL zemljišča zavzel dejansko protipravno. Zemljišča, ki sicer sodijo pod območje posebnega pomena, zavarovano območja, kjer sicer niso dovoljeni praktično nikakršni gradbeni posegi - kot so pričali številni sodelujoči v razpravi. Zato:


Protipravno zavzetje nepremičnine
338. člen

(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih določeno za zavarovano zemljišče ali območje, naravno vrednoto ali javno dobro, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, da ga uporabi za gradnjo.

- - -

V kolikor Zoranu Jankoviču uspe spraviti drekovod C0 v obratovanje in pride do pričakovanega uničenja pitne vode za prebivalce glavnega mesta Republike Slovenije, bo Republika Slovenija za zagotavljanje prepotrebne pitne vode neposredno odvisna od druge države (na primer Republike Srbske kot dela Bosne in Hercegovine, lahko pa tudi sosednjih Avstrije, Italije ali Hrvaške). Brez pomoči in odvisnosti od te pomoči v kritičnem času preprosto ne bo šlo, zato:


Napad na neodvisnost države
350. člen


Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

- - -

Zato zaključimo še s sumom zadnjega - a še zdaleč ne nepomembnega - KD:

Sabotaža
357. člen


(1) Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, prikrito, zahrbtno ali na drug podoben način povzroči pri opravljanju svoje delovne obveznosti veliko škodo državnemu organu ali organizaciji, v kateri dela, ali drugemu državnemu organu ali organizaciji, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Blaž Babič, Ljubljana

P.S. Vse bralce naprošam, da zgornje besedilo tudi sami pošljejo na najbližjo policijsko postajo (lahko prek e-pošte), hkrati pa tudi na:

Vrhovno državno tožilstvo RS
Vilharjeva 23
1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 68

E pošta: dtrs@dt-rs.si

#čistapitnavoda #EU #genocid #KanalCO #kazenskaovadba #KmetjeprotigradnjikanalaC0 #onesnaženje #oškodovanjejavnihsredstev #pitnavoda #povzročitevsplošnenevarnosti #sabotaža #zlorabauradnegapoložaja #ZoranJanković

Že dobivam prve odzive in slišim, da so v pripravi tudi druge ovadbe.

Želim jim še več uspeha!

HS

Čestitam, Blaž! V kolikor ti lahko kakorkoli pomagam, povej. Car si.

TI

imaš pa jajca.....samo tako naprej....čestitam